ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು

ಸ್ಯೆದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಝಬಿವುಲ್ಲಾ 

ಮೆಕಾನಿಕ್ (ಇಸಿ)

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

ನಾಗರಾಜ

ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಕ್ಟರ್ (ಫಿಟರ್)

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್

ಕಲ್ಪಾನಾ

ಮೆಕಾನಿಕ್ (ಇಸಿ)

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್

ಲಿಂಗೇಶಿ ಎ ಪಿ

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ​

ವಿನಯ್ ಸಿ.ಆರ್ 

ಟೈಪಿಸ್ಟ್

ತಾಸಿನ ತಾಜ್

ಅಟೆಂಡರ್