ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

Click here for 1st IA Marks

Click here for 2nd IA Marks

Click here for 3rd IA Marks

Click here for final IA Marks