ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಗಳು

ಮಾದರಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್