ಪೋಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ ವೈ

ಎಫ್ ಡಿ ಎ

ಅಶೋಕ್ ಜಿ.ಎನ್

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್

ಎಫ್ ಡಿ ಎ

ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಎನ್

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

ಪರಮೇಶ್ ಎಂ.ಎಸ್

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

ಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.ಟಿ

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

ದೇವರಾಜ

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

ಜ್ಯೋತಿ ಟಿ

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ