ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಹೇಮಂತ ರಾಜು  ಜಿ ಎಚ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 577501
Ph: 08194235422

E-mail: ppldurga1.49@gmail.com